0722-333-727 wp התחל עכשיו

מצאו את ביטוח הנסיעות המשתלם ביותר:

מגדל – הצהרת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש

המועמד הראשי מאשר כי הבין את משמעות פרטי הפוליסה, הכיסויים והביע רצונו לרכוש את הביטוח.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי הפוליסה, בתנאי השימוש באתר/באפליקציה ובסודיות ופרטיות, הנני מאשר/ת, מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן. 1. הצהרה זו חלה עלי ועל כל המבוטחים הנלווים אליי והמבוטחים על פי הפוליסה אותה רכשתי באמצעות אתר האינטרנט/האפליקציה של ‘מגדל חברה לביטוח בע”מ’ וכי כל הפרטים והתשובות שנתתי נכונים ומלאים ומהווים בסיס להצעת המחיר והקבלה לביטוח 2. הנני מצהיר ומאשר כי המבוטחים הנלווים אלי המבוטחים בפוליסה אותה רכשתי בהליך זה הינם בני משפחתי הקרובים. 3. הכיסוי הביטוחי מכח הפוליסה הינו לנסיעה אחת בלבד 4. ויתור על סודיות רפואית: אני מיפה בזאת את כוחה של מגדל חברה לביטוח בע”מ לעיין ולקבל כל מידע רפואי הנוגע אליי ו/או למי מהמבוטחים על פי פוליסה זה, וכן משחרר בזאת כל גוף או מוסד המחזיק במידע האמור לרבות כל רופא ו/או כל מוסד רפואי ועובדיו מחובת הסודיות הרפואית על מנת למסור למגדל חברה לביטוח בע”מ ולבא כוחה כל מסמך אשר יידרש על ידם אודות המצב הרפואי ו/או הטיפול הרפואי הניתן לי ו/או לאילו הנלווים אליי והמבוטחים על פי פוליסה זו 5. הנני מסכים/ה כי כל המידע הנמסר ו/או שיימסר על-ידי, בין אם אשלים את תהליך הרכישה ובין אם לאו, תוכלו לעשות בו שימוש כמפורט בתנאי השימוש ובכפוף לסודיות ופרטיות של אתר האינטרנט/אפליקציה 6. הנוסח המלא של הפוליסה על נספחיה מצוי באתר האינטרנט של מגדל וניתן לצפות בו כאן ולהדפיסו בכל עת.ידוע לי כי התנאים המחייבים הם תנאי פוליסת הביטוח שרכשתי בלבד ,והנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי הפוליסה, החריגים והסייגים. ידוע לי כי תנאי הפוליסה והחריגים המלאים הם אלו אשר יחייבו את מגדל. 7. המידע אודותיך בהצעה זו וכל מידע שיתקבל בעתיד, ישמרו במאגרי המידע של מגדל חברה לביטוח בע”מ ויתר חברות קבוצת מגדל וישמשו לכל עניין הקשור להצטרפות לביטוח, ליצירת קשר וניהול שוטף של תיק הביטוח. פניות במסגרת הניהול השוטף של הפוליסות יעשו באמצעי תקשורת, ככל שהדין יתיר 8. מגדל שומרת לעצמה את הזכות להחליף ו/או לשנות את מי ו/או כל נותני השירות מטעמה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי 9. הריני מאשר/ת בזאת את תהליך הרכישה ,כי קראתי והבנתי את ההצהרות הנלוות לתהליך הרכישה באתר/אפליקציה, לרבות ובייחוד הצהרה זו, וכי אני מסכימ/ה לכל האמור בהן. אישור זה יחול עלי ועל כל המבוטחים הנלווים אליי המבוטחים על פי פוליסה זו.

יצירת קשר