0722-333-727 wp התחל עכשיו

מצאו את ביטוח הנסיעות המשתלם ביותר:

הראל – הצהרת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש

התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה. במקרה של סתירה בין תנאי הפוליסה לבין התנאים המפורטים בדף פרטי הביטוח, יגברו התנאים המפורטים בדף פרטי הביטוח.
לתשומת לבך,
כיסוי חיפוש איתור וחילוץ – הכיסוי לא יחול בארצות שלהלן: אחת ממדינות ערב, אפגניסטן, מאוריטניה, מלזיה, ניז’ר, סומליה, סודאן, פקיסטן, צ’אד, קוריאה הצפונית, רוסיה-צ’צניה, רפובליקת מרכז אפריקה, תימן. מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל לרבות נציגות דיפלומטית ושטחים בשליטה או ניהול של הרשות הפלסטינית או שטחים מוחזקים על ידי גורמי טרור.
פוליסת הביטוח אינה מכסה הוצאות רפואיות בחו”ל שנובעות מ:
א. מצב רפואי קודם בכלל זה מצב רפואי שארע או שחל בו שינוי בין מועד רכישת הפוליסה לבין מועד היציאה מהארץ.
ב. החמרה של מצב רפואי קודם אלא אם המבוטח רכש תמורת דמי ביטוח נוספים, הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם, זאת לרבות במקרה בו הוצע/הומלץ לך במהלך הליך הרכישה לרכוש הרחבה להחמרה למצב רפואי קיים ובחרת שלא לרכוש הרחבה זו.
*מצב רפואי קודם: מחלה ו/או מצב בריאות בגינו היה המבוטח בטיפול לרבות טיפול תרופתי בלבד ו/או בהשגחה בעת צאתו לחו”ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו ולמעט כאשר קבלת הטיפול הייתה מטרת הנסיעה.

יצירת קשר