0722-333-727 wp התחל עכשיו

מצאו את ביטוח הנסיעות המשתלם ביותר:

פניקס – הצהרת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש

הנני מאשר כי המידע שמסרתי או שאמסור במסגרת השימוש באתר האינטרנט לצורך רכישה זו, נמסר בהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה ו/או חברות מהקבוצה ו/או אצל גורם אחר מטעמה וישמש לצורך: ניהול, תפעול וטיפול בכל ענייני הביטוח ו/או שירותים נלווים אחרים, לרבות עיבוד המידע, העברתו לחברות קשורות ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו, לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים ובכפוף לכל דין. (“הקבוצה” :הפניקס אחזקות בע”מ , חברות הבת וכן כל החברות והגופים שהפניקס אחזקות בע”מ ו/או הפניקס ביטוח בע”מ בעלי שליטה בהם של 50% או יותר)

הצהרה והסכמה לפי חוק הגנת הפרטיות

תנאי שימוש באתר  https://www.fnx.co.il/security-and-terms-of-use/terms-of-use.aspx

הריני לאשר כי:

  1. תנאי הפוליסה המלאים, לרבות חריגיה, הם המחייבים וגוברים על כל מידע אחר, וניתן לעיין בהם בעמוד זה- נגיש בעמוד זה ולהדפיסם.
  2. תחולת הביטוח מותנית בקבלת אמצעי תשלום תקף.
  3. הצעת הביטוח ותהליך רכישת הפוליסה מסתמכים על הפרטים והתשובות שנתתי בתהליך הצעת הביטוח והם מלאים ונכונים.
  4. קראתי את תנאי השימוש של האתר והבנתי את ההצהרות שקראתי ואת הפרטים שהתבקשו ממני בתהליך הצעת הביטוח.
  5. ויתור סודיות- לצורך הקבלה לביטוח ויישוב תביעות הביטוח הריני מוותר על סודיות מידע אודותיי, כולל מידע רפואי המצוי אצל צד שלישי כלפי ועבור הפניקס
יצירת קשר